IELTS Academic Reading Description

فرمت

سه متن نسبتاً طولانی به همراه انواع مختلفی از سوالات در قالب های مختلف

مدت آزمون ۶۰ دقیقه
تعداد سوالات ۴۰
انواع تسک ها  multiple choice, identifying information, identifying the writer’s views/claims, matching information, matching headings, matching features, matching sentence endings, sentence completion, summary completion, note completion, table completion, flow-chart completion, diagram labeling, and short-answer questions
منابع متن ها از کتاب ها، نشریات، مجلات و روزنامه ها گرفته شده است و برای مخاطبان غیر متخصص نوشته شده است. همه موضوعات مورد علاقه عموم هستند. متن ها ممکن است در سبک های مختلف نوشته شوند، مثلا روایی، توصیفی یا گفتمان / بحث. حداقل یک متن حاوی استدلال منطقی دقیق است. متن ها ممکن است شامل بخش های غیر زبانی مانند نمودارها یا تصاویر باشد. اگر متون حاوی واژگان فنی باشند، ممکن است یک واژه نامه ساده ارائه شود.
 نحوه پاسخ دادن

آزمودن دهندگان باید پاسخ های خود را در طول زمان مجاز آزمون وارد پاسخ نامه کنند. زمان اضافی برای انتقال جواب ها داده نمی شود. هنگام نوشتن پاسخ ها در برگه پاسخنامه باید بسیار دقت کنید، زیرا اشتباهات املایی و دستور زبان باعث از دست دادن نمره می شوند.

نمره هر جواب صحیح یک نمره ارزش دارد.

انواع تسک

نوع اول: True/False/Not Given یا Yes/No/Not Given

خصوصیات تعدادی جمله به شرکت کنندگان داده می شود و سپس از آنها پرسیده می شود “آیا جملات زیر منطبق با اطلاعات متن هستند؟”. شرکت کنندگان می بایست در خانه های پاسخ نامه کلمات True, False و یا Not given را وارد کنند.

تشخیص تفاوت نادرست و ذکر نشده بسیار مهم است. False به این معناست که متن خلاف جمله سوال است در حالی که Not given به این معنا است که متن جمله سوال را نه تایید می کند و نه تکذیب.

هدف هدف این سوال ارزیابی توانایی شرکت کنندگان در تشخیص نکات خاصی از متن است.
تعداد این نوع سوال

متغیر

نوع دوم: Multiple Choice

خصوصیات شرکت کنندگان باید بهترین پاسخ را از چهار گزینه (C، B، A یا D) یا بهترین دو پاسخ صحیح را از بین پنج گزینه (D، C، B، A یا E) یا بهترین سه پاسخ را از بین هفت گزینه (F، E، D، C، B، A یا G) انتخاب نمایند و تنها حرف مربوط به گزینه یا گزینه های انتخابی را  در برگه پاسخ نامه بنویسند. سوالات ممکن است شامل تکمیل جمله، که در آن بخشی از یک جمله داده شده و سپس بهترین گزینه برای تکمیل آن باید از بین گزینه ها انتخاب شود یا می توانند شامل سوالات کامل باشند که پاسخ آنها از بین گزینه ها انتخاب می شوند.
سوالات به ترتیب اطلاعات در متن هستند: یعنی پاسخ به اولین سوال در این گروه در متن قبل از پاسخ به سوال دوم و غیره قرار می گیرد.
هدف سوالات چند گزینه ای طیف گسترده ای از مهارت های خواندن را در بر می گیرند از جمله از جمله درک دقیق از نقاط خاص و یا درک کلی از نکات اصلی متن.
تعداد این نوع سوال متغیر

نوع سوم:  Matching information

نوع و فرمت این تسک داوطلبین باید اطلاعات مشخصی که در پاراگراف های داخل متن که هر کدام ازین پاراگراف ها با حروف انگلیسی نمایش داده شده اند را پیدا کنند و حرف درست مربوط به آن پاراگراف را در پاسخ نامه بنویسند. ممکن هست که از داوطلبین بخواهند که جزئیات مشخص، یک مثال، یک دلیل، یک توصیف ، یک مقایسه، یک خلاصه را پیدا کنند.آنها لزوما احتیاجی ندارند که اطلاعات را در هر پاراگراف پیدا کنند، ولی ممکن هست که در یک پاراگراف بیشتر از یک اطلاعات وجود داشته باشد که اگر چنین باشد در صورت سوال به داوطلبین گفته میشود که میتوانند از حروف انگلیسی، بیشتر از یکبار استفاده کنند.
تمرکز تسک این نوع سوال، توانایی داوطلبین را برای پیدا کردن یک اطلاعات مشخص مورد ارزیابی قرار میدهد. بر خلاف matching headings که بیشتر تمرکز روی ایده ی اصلی پاراگراف دارد.
تعداد سوال متغیر

نوع چهارم: Heading matching

نوع و فرمت تسک به داوطلبین یک لیستی از heading  داده میشود که باید اعداد کوچک رومانی قابل شناسایی هستند. هر heading  مربوط به ایده ی اصلی یک پاراگراف می باشد. داوطلبین باید heading ها را با پاراگراف های داخل متن که با حروف الفبا مشخص شده اند ، ارتباط دهند. آنها باید اعداد رومانی که مربوط به هر پاراگراف هست را پاسخ نامه بنویسند.همیشه تعداد heading  ها از تعداد پاراگراف ها بیشتر هست ، بنابراین تعدادی heading  هست که مورد استفاده قرار نمیگیرند. و همچنین این احتمال وجود دارد که از کل پاراگراف های متن سوال نیاید.
تمرکز تسک این گونه سوال ها توانایی داوطلبین را برای تشخیص ایده ی اصلی پاراگراف ها و توانایی آنها برای فهمیدن فرق بین ایده ی اصلی و جملات supporting   را مورد ارزیابی قرار میدهد.
تعداد سوال متغیر

نوع پنجم:  Matching sentence endings

نوع و فرمت سوال دراین قسمت نیمه ی اول جمله ای از متن داده میشود و از داوطلبین می خواهند که جمله را با توجه به گزینه های موجود کامل کنند. همیشه گزینه ها از تعداد جملات نیمه تمام بیشتر هست. داوطلبین می بایست حرف مربوط به عبارت تکمیل کننده ی جمله را در پاسخ نامه بنویسند . سوال ها به ترتیب اطلاعات داده شده در متن می باشد یعنی اینکه جواب سوال اول قبل از جواب سوال دوم پیدا می شود و همین طوری الی آخر.
تمرکز تسک این نوع سوال توانایی داوطلبین را برای فهمیدن ایده ی اصلی در یک جمله را ارزیابی میکند.
تعداد سوال متغیر

نوع ششم: Sentence completion

نوع و فرمت سوال داوطلبین جملات را با تعداد کلمات داده شده در صورت سوال که از متن باید استخراج شوند، تکمیل می کنند. آنها باید جواب ها را در پاسخ نامه بنویسند. در صورت سوال به داوطلبین گفته می شود که مجاز به استفاده از چند لغت هستند مثلا NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER  یا ONE WORD ONLY  در صورت سوال می آیند. اعداد می تواند به صورت کلمه و یا رقم نوشته شود . جملات مخفف در این سوال ها نمی آیند. Hyphenated words  یک لغت حساب میشوند. سوال ها به ترتیب اطلاعات داده شده در متن می باشد یعنی اینکه جواب سوال اول قبل از جواب سوال دوم پیدا می شود و همین طوری الی آخر.
تمرکز تسک این سوال توانایی داوطلبین را در پیدا کردن اطلاعات مشخص و جزئیات ارزیابی می کند.
تعداد سوال متغیر

نوع هفتم: Summary, note, table, flow-chart completion

نوع و فرمت سوال

در این سوال، خلاصه ای از یک بخش متن به داوطلبین داداه می شود و آنها باید با توجه به متن این خلاصه را تکمیل کنند. معمولا خلاصه از یک بخش متن می باشد نه از کل متن. این نوع سوال ها در قالب های مختلفی می آیند مثلا اگر تعدادی جمله ی پشت سر هم باشد به آن می گوییم summary completion   و اگر تعدادی note  باشد به آن note completion  می گوییم و اگر یک جدول باشد که تعدادی یا کل کل خونه هاش خالی باشد table completion  می گوییم. و اگر تعدادی باکس باشد که توسط چندین فلش بهم متصل شده باشند برای نشان دادن یک اتفاق ، که تعدادی و یا کل باکس خالی هستند به آن flow-chart completion  می گوییم. ترتیب سوال ها به ترتیب اطلاعات داده شده در متن نیست، اما معمولا از یک بخش متن می آیند  نه از تمام آن.

این گونه سوال ها ۲ نوع مختلف دارند . یا از داوطلبین می خواهند که پاسخ را از لغت استفاده شده در خود متن پیدا کنند و یا اینکه پاسخ در یک لیست آمده است. اگر قرار باشد که داوطلبین لغت را از داخل متن پیدا کنند ، در صورت سوال گفته می شود که چه تعدادی لغات مجاز هست که استفاده شود. مثلا

NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER  یا ONE WORD ONLY . اگر داوطلبین بیشتر از لغات خواسته شده بنویسند ، نمره از دست می دهند. اعداد می تواند به صورت کلمه و یا رقم نوشته شود . کلمات مخفف در این سوال ها نمی آیند. Hyphenated words  یک لغت حساب میشوند. اگر هم لیست جواب ها در خود سوال باشد که داوطلبین جواب را از آنها انتخاب کنند ، معمولا یک تک لغت هست.

تمرکز تسک این قسمت توانایی داوطلبین در فهمیدن جزئیات و ایده های اصلی متن را مورد ارزیابی قرار میدهد. اگر نوع سوال بهگونه ای بود که داوطلبین می بایست لغت ها را از درون  متن پیدا کنند ، باید به این نکته توجه کنند که چه نوع لغتی برای جای خالی مناسب هست مثلا آیا اسم هست یا فعل و یا صفت و …..
تعداد سوال ها متغیر

نوع هشتم: Diagram completion

نوع و فرمت سوال

در این قسمت داوطلبین باید یک دیاگرام که مربوط به قسمتی از متن هست را کامل کنند. در صورت سوال به داوطلبین گفته می شود که مجاز به استفاده از چه تعداد لغتی هستند مثلا NO MORE THAN .THREE WORDS AND/OR A NUMBER  یا ONE WORD ONLY

. اگر داوطلبین بیشتر از لغات خواسته شده بنویسند ، نمره از دست می دهند. اعداد می تواند به صورت کلمه و یا رقم نوشته شود . کلمات مخفف در این سوال ها نمی آیند. Hyphenated words  یک لغت حساب میشوند. جواب ها لزوما به ترتیب اطلاعات در متن نیستند، اما معمولا از یک بخش متن می آیند نه از تمام متن.  دیاگرام میتواند یک دستگاه و یا قسمتی از یک ساختمان و یا هر المنتی که بتوانیم با عکس نشان دهیم ، باشد. این گونه سوال ها اغلب در متن هایی که یک پروسه را توصیف میکنند می آیند.
تمرکز تسک این نوع سوال، توانایی داوطلبین برای فهمیدن یک توصیف با جزئیات و ارتباط دادن با اطلاعات داده در یک فرم دیاگرام را مورد ارزیابی قرار میدهد.
تعداد سوال متغیر

نوع نهم: Short-answer questions

نوع و فرمت تسک

معمولا این سوال ها مربوط به اطلاعات واقعی و جزئیات آن در متن هست.داوطلبین باید پاسخ را بصورت لغت و یا اعداد در پاسخ نامه بنویسند .لغات باید از داخل متن انتخاب شوند. در صورت سوال به داوطلبین گفته می شود که مجاز به استفاده از چه تعداد لغتی هستند مثلا NO MORE THAN .THREE WORDS AND/OR A NUMBER  یا ONE WORD ONLY

. اگر داوطلبین بیشتر از لغات خواسته شده بنویسند ، نمره از دست می دهند. اعداد می تواند به صورت کلمه و یا رقم نوشته شود . کلمات مخفف در این سوال ها نمی آیند. Hyphenated words  یک لغت حساب میشوند. سوال ها به ترتیب اطلاعات داخل متن می باشند.
تمرکز تسک این سوال توانایی داوطلبین را در پیدا کردن و فهمیدن اطلاعات دقیق داخل متن مورد ارزیابی قرارمی دهد. 
تعداد سوال ها متغیر

نمره دهی ریدینگ آکادمیک

تست ریدینگ آکادمیک توسط مصصح های مورد تایید، نمره دهی می شود و تمامی پاسخ نامه ها بعد از تصحیح ، توسط Cambridge Assessment English   آنالیز میشود.

تبدیل نمره

یک جدولی وجود دارد که به تعداد پاسخ های صحیح ، نمره ی شما را از ۹ محاسبه می کند. تعداد کل سوال ها در ریدینگ آکادمیک ۴۰ عدد می باشد.