IELTS Academic Reading Description

فرمت سه متن نسبتاً طولانی به همراه انواع مختلفی از سوالات در قالب های مختلف
مدت آزمون ۶۰ دقیقه
تعداد سوالات ۴۰
انواع تسک ها  multiple choice, identifying information, identifying the writer’s views/claims, matching information, matching headings, matching features, matching sentence endings, sentence completion, summary completion, note completion, table completion, flow-chart completion, diagram labeling, and short-answer questions
منابع متن ها از کتاب ها، نشریات، مجلات و روزنامه ها گرفته شده است و برای مخاطبان غیر متخصص نوشته شده است. همه موضوعات مورد علاقه عموم هستند. متن ها ممکن است در سبک های مختلف نوشته شوند، مثلا روایی، توصیفی یا گفتمان / بحث. حداقل یک متن حاوی استدلال منطقی دقیق است. متن ها ممکن است شامل بخش های غیر زبانی مانند نمودارها یا تصاویر باشد. اگر متون حاوی واژگان فنی باشند، ممکن است یک واژه نامه ساده ارائه شود.
 نحوه پاسخ دادن

آزمودن دهندگان باید پاسخ های خود را در طول زمان مجاز آزمون وارد پاسخ نامه کنند. زمان اضافی برای انتقال جواب ها داده نمی شود. هنگام نوشتن پاسخ ها در برگه پاسخنامه باید بسیار دقت کنید، زیرا اشتباهات املایی و دستور زبان باعث از دست دادن نمره می شوند.

نمره هر جواب صحیح یک نمره ارزش دارد.

انواع تسک

  1. Identifying information
  2. خصوصیات تعدادی جمله به شرکت کنندگان داده می شود و سپس از آنها پرسیده می شود “آیا جملات زیر منطبق با اطلاعات متن هستند؟”. شرکت کنندگان می بایست در خانه های پاسخ نامه کلمات True, False و یا Not given را وارد کنند.

    تشخیص تفاوت نادرست و ذکر نشده بسیار مهم است. False به این معناست که متن خلاف جمله سوال است در حالی که Not given به این معنا است که متن جمله سوال را نه تایید می کند و نه تکذیب.

    هدف هدف این سوال ارزیابی توانایی شرکت کنندگان در تشخیص نکات خاصی از متن است.
    تعداد این نوع سوال متغیر

multiple choice .2

خصوصیات شرکت کنندگان باید بهترین پاسخ را از چهار گزینه (C، B، A یا D) یا بهترین دو پاسخ صحیح را از بین پنج گزینه (D، C، B، A یا E) یا بهترین سه پاسخ را از بین هفت گزینه (F، E، D، C، B، A یا G) انتخاب نمایند و تنها حرف مربوط به گزینه یا گزینه های انتخابی را  در برگه پاسخ نامه بنویسند. سوالات ممکن است شامل تکمیل جمله، که در آن بخشی از یک جمله داده شده و سپس بهترین گزینه برای تکمیل آن باید از بین گزینه ها انتخاب شود یا می توانند شامل سوالات کامل باشند که پاسخ آنها از بین گزینه ها انتخاب می شوند.
سوالات به ترتیب اطلاعات در متن هستند: یعنی پاسخ به اولین سوال در این گروه در متن قبل از پاسخ به سوال دوم و غیره قرار می گیرد.
هدف سوالات چند گزینه ای طیف گسترده ای از مهارت های خواندن را در بر می گیرند از جمله از جمله درک دقیق از نقاط خاص و یا درک کلی از نکات اصلی متن.
تعداد این نوع سوال متغیر